Nyomtatás
PDF

Pályakezdő munkanélküliek támogatása 2012-2013: a munkaügyi központ támogatást nyújt

on . Posted in Hírek - Gazdaság

Pályakezdő munkanélküliek támogatása 2012-2013: a munkaügyi központ támogatást nyújt. A pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedési esélyeinek javítása érdekében azoknak a munkaadóknak, akik a pályakezdők munkaviszony keretében történő foglalkoztatását vállalják, különböző támogatások nyújthatók.

1. Munkatapasztalat szerzés támogatása

A munkaügyi központ támogatást nyújt annak a munkaadónak, aki szakképzetlen, vagy meghatározott szakképesítéssel rendelkező pályakezdő munkanélküli foglalkoztatását –munkaviszony keretében– legalább 360 nap időtartamra, és legalább napi négy órás munkaidőben olyan munkakörben vállalja, amelyben a munkanélküli megfelelő munkatapasztalatot szerezhet.

A fenti támogatás a pályakezdő munkanélküli részére járó munkabér 50%-a. A támogatás mértéke a legalább 6 hónapja munkanélküliként nyilvántartott pályakezdő esetében a munkabér 70%-a. Ezen támogatásra a munkaadó a pályakezdő munkanélkülinek a kirendeltségi nyilvántartásba vételét követő 90 nap elteltével jogosult.

2. Foglalkoztatási támogatás

Kérelemre foglalkoztatási támogatást kell megállapítani annak a munkaadónak, aki a szakmunkásképző iskola, szakiskola, és speciális szakiskola befejezését követően, a nála legalább egy tanéven keresztül gyakorlati képzésben részesült pályakezdő foglalkoztatását szakképzettségének megfelelő munkakörben vállalja, legalább napi hat órás időtartamban. További feltétele a támogatásnak, hogy a foglalkoztatás a támogatás iránti kérelem benyújtását követő időpontban, de a szakképzettség megszerzését követő 90 napon belül kezdődjön meg.

A támogatást 270 napi időtartamra kell megállapítani. A támogatás feltétele, hogy a munkaadó a támogatás folyósításának megszüntetését követően a pályakezdőt 90 napig támogatás nélkül továbbfoglalkoztassa. A támogatás mértéke a jogszabályban megállapított kötelező legkisebb havi munkabér fele. Ha a munkaidő a teljes munkaidőnél rövidebb, a támogatás mértékét a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell megállapítani.

3. Képzések támogatása

A foglalkoztatást elősegítő képzések támogatásának az a célja, hogy a munkanélkülieknek és a munkanélküliséggel fenyegetett munkavállalóknak a szakmai végzettség megszerzésével, vagy kiegészítésével javuljon a munkaerő-piaci pozíciójuk, nagyobb eséllyel találjanak állást, illetve megőrizhessék munkahelyüket.

Képzési támogatások formái

1.) A képzési költség támogatása

A munkaügyi központ a képzés teljes költségét átvállalja azon tanfolyamok esetében, amelyeket a munkaügyi központ ajánl fel a munkanélküliek részére.

Ha az ügyfél a munkaügyi központ által ajánlott képzési szakirányoktól eltérő képzési programban kíván részt venni, úgy a képzés költségének 50-90%-a adható támogatásként, amennyiben a képzési programot a munkaügyi központ elfogadja.

2.) Keresetpótló juttatás

Ajánlott képzéseknél a képzés időtartamára keresetpótló juttatás állapítható meg, ha a képzés heti óraszáma minimum 20 óra.

A keresetpótló juttatás összege

a) a b) pontban meghatározott kivétellel a munkanélküli járadéknak a képzési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában érvényes alsó határa,

b) az a) pontban meghatározott összeg kétszerese, ha a képzés időtartama a heti 25 órát eléri és a képzésben résztvevő személy jövedelemmel nem rendelkezik, és háztartásában legalább három –egyedülálló, képzésben résztvevő személy esetében kettő– olyan személy van, akinek tartására köteles.

A b) pontjában foglaltak alkalmazása szempontjából azokat a személyeket kell figyelembe venni, akiknek eltartására a képzésben résztvevő személy jogszabály, bírósági ítélet vagy szerződés alapján köteles, és jövedelmük egyenként nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetven százalékát.

3.) Képzéssel kapcsolatos utazási költség megtérítése

Az ajánlott képzési program felvételi eljárására és az ezzel összefüggő foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzésére történő utazással kapcsolatban felmerült helyközi utazási költséget – az utazási jegy leadása ellenében – a munkaügyi központ megtéríti.

4.) Utazási kedvezmény

A lakóhelye és a képzés helye között korlátlan számú kedvezményes utazásra érvényes –átlagosan 90%-os kedvezményű– menetjegy igénybevételére jogosult a Munkaerő-piaci Alapból támogatott képzésben részt vevő munkanélküli. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást a lakóhely szerint illetékes kirendeltség adja ki.

A Munkaügyi Központ

felhívja a munkáltatók figyelmét :

hogy a pályakezdők munkavállalásának elősegítése érdekében, a pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről szóló 68/1996. (V. 15.) Kormányrendelet 7. §-a alapján

támogatást nyújt

azon munkaadók részére, akik vállalják a Munkaügyi Központ által legalább 90 napja nyilvántartott pályakezdő munkanélküli/ek/ foglalkoztatását olyan munkakörben, melyben a munkanélküli megfelelő munkatapasztalatot szerezhet.

A támogatás alanya az a munkaadó, aki vállalja, hogy

  • szakképzett pályakezdő munkanélkülit a végzettségének megfelelő munkakörben, illetve
  • szakképzetlen pályakezdő munkanélkülit betanított- vagy segédmunkásként,
  • legalább 360 napi időtartamra,
  • legalább napi négyórás munkaidőben,
  • munkaviszony keretében foglalkoztat,

amennyiben az ellátandó munkakör szerinti tevékenység a munkaadó működésének jogszerűségét igazoló dokumentumban szerepel.

A támogatás mértéke a pályakezdő részére járó munkabér (illetmény) 80%-a.

A támogatás összege havonta nem haladhatja meg

a) szakképzetlen pályakezdő esetében a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresének 80%-át (68.400,- Ft),

b) középfokú szakképzettségű pályakezdő esetében a kötelező legkisebb munkabér kétszeresének 80%-át (91.200,- Ft)

c) felsőfokú szakképzettségű pályakezdő esetében a kötelező legkisebb munkabér két és félszeresének 80%-át (114.000,- Ft).

Ha a foglalkoztatás nem teljes munkaidőben történik, akkor felső határként az előbbiekben meghatározott összeg arányos részét kell figyelembe venni.

Az előzőekben meghatározott támogatáson felül a megállapításkor figyelembe vett munkabért terhelő társadalombiztosítási és munkaadói járulék maximum 100 %-a is átvállalható, ha

  • a munkaadó egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy közhasznú társaság, és
  • a támogatott szervezet foglalkoztatottsági szint növelését segítő tevékenységet is folytat.

Az egészségügyi hozzájárulás nem téríthető megNewer news items:
Older news items: