Nyomtatás
PDF

Szociális segély 2013: a rendszeres szociális segély összege 2013

on . Posted in Hírek - Gazdaság

Rendszeres szociális segély 2013: a rendszeres szociális segély összege 2013-tól. Mi is az a szociális segély? Olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel. Azok a személyek, akiknek a megélhetése más módon nem biztosított, kérhetik az ellátás megállapítását, ezért a kérelem benyújtásakor az igénylő vagyoni és jövedelmi viszonyait kell vizsgálni.

Kit illet meg rendszeres szociális segély?

Rendszeres szociális segélyt állapít meg a település önkormányzati elnöke annak az aktív korú személynek, aki:

 • nem munkavállaló, vagy
 • egészségkárosodott, vagy
 • támogatott álláskereső

feltéve, hogy megélhetése nem biztosított más módon, és a nem munkavállaló személy a rendszeres szociális segély megállapításának feltételeként vállalja a beilleszkedését segítő programban való megjelenést.

Egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult, rendszeres szociális segélyre 2013.01.01 - től.

Milyen esetben nem biztosított a megélhetése a rendszeres szociális segélyt igénylő személynek?

Akkor nem biztosított a segélyt igénylő megélhetése, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és az illető nem rendelkezik vagyonnal sem.

Mit értünk fogyasztási egység alatt?

Fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási struktúráját kifejező arányszám, ahol

 • az első és a második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8
 • minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7
 • élettársi vagy házas arányszám 0,9
 • az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik
 • a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül, az arányszám további 0,2-vel növekszik

Mennyi a havi összege a rendszeres szociális segélynek 2013 - ban?

A rendszeres szociális segély összege a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének és a családi jövedelemhatár összegének a különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára megállapított személyi alapbér mindenkori szükséges legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-nak szorzatával és a család fogyasztási egészségeihez tartozó arányszámok összegének szorzatával. Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő illetőleg a közfoglalkoztatásban részt vevő és a rendszeres szociális segélyben részt vevő személy nem a közfoglalkoztatás illetőleg az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés körébe tartozó keresőtevékenységet kezd, és ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségnek eleget tett, számára a rendszeres szociális segélyt,

 • a keresőtevékenység kezdő napjától számított három hónapig 50%-os összegeben
 • a fenti időintervallum lejártát követő naptól számított három hónapig 25%-os összegben szükséges továbbfolyósítani, abban az esetben ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy keresőtevékenysége folyamatosan fennáll.

Fontos tudni:

A segély megállapítási iránti kérelem a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, illetve az álláskeresési támogatás vagy a keresőtevékenység, vagy az álláskeresést ösztönző juttatás kimerítésétől vagy a rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől számított 12 hónapon belül lehet benyújtani. Abban az esetben ha, a segély folyósításának időtartama alatt az együttműködési kötelezettséget megszegi a rendszeres szociális segélyben részesülő személy, akkor

 • az önkormányzat a rendeletében meghatározott időtartamig, de legfeljebb 6 hónapig 75%-os mértékben folyósítják a segély összegét,
 • a szociális segélyt meg kell szüntetni, abban az esetben ha, az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése történik. E rendelkezés alkalmazása folyamán az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének az önkormányzat rendeletében meghatározottakon túl az az eset minősül, ha a közfoglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, vagy ha a segélyben részesülő személy a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el.


Newer news items:
Older news items: